Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 4/ 2023

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις  ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 4/2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:

 α)  για τις ΟΜΑΔΕΣ 2,10,11 με τιμή μονάδος κατ΄είδος και 

 β) για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,4,5,6,7,8,9  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής,

για δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων και έως το ποσό που ορίζει η εκάστοτε σύμβαση.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των «τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριών λεπτών» #389.633,03€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%,  ποσού #48.913,55€#, (εκτιμώμενης αξίας  #340.719,48€# χωρίς Φ.Π.Α.), θα βαρύνει δε τις πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. των οικονομικών ετών 2024 & 2025.

Χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και ιδίους πόρους του Νομικού του Προσώπου.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 13/7/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τρίτη 18/7/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης περιλαμβάνει τις Ομάδες 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 και οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 4/2023 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ηλιούπολης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. Τυχόν υπέρβαση των επιμέρους τιμών κατ’ άρθρο δεν επιτρέπεται και θα επιφέρει απόρριψη της προσφοράς.

Σημειώνεται ότι οι ΟΜΑΔΕΣ 3 & 12, όπως απεικονίζονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, εξαιρούνται από τη διαδικασία του διαγωνισμού και δεν θα περιλαμβάνονται στην διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και της κατευθυντήριας Οδηγίας 25/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω), λόγω του ότι τηρούνται οι 2 προϋποθέσεις εφαρμογής της.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό τοις εκατό δύο (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. ΠΡΟΜ. 4/2023 Μελέτη.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις               7/6/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 191746 και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

σε μια (1) τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ο Ημερήσιος Δημότης) και σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (ο Παλμός της Γλυφάδας).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) από την κα. Καρατζίκα Αγγελική στο τηλέφωνο 210 9970069.

     

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x