Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για “Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προϋπολογισμού ύψους 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική μελέτη 1/2023.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη 28/06/2023 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη).

Ο προσφέρων – οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να προσκομίσει :

1.Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού. 2.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/ 1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.

2 του Ν. 4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016 και ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Μελέτη.

3.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελούνται οι εργασίες καθώς και ότι πληρούνται αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, εχεμύθεια, εμπειρία και δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης.

Ο μειοδότης – οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, δ) άδεια λογιστή Α΄, τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη ή ίδια με την ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης.

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Δείτε αναλυτικά τη μελέτη ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x