ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:  Τη με αρ. 209/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΞΜΩΡΥ-ΑΝΦ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής     ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση: α) εξήντα εννιά (69)κοινοχρήστων  χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου ο ανάδοχος να τοποθετήσει σε αυτούς ισάριθμα  στέγαστρα με σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και  β) οκτώ (8)κοινοχρήστων χώρων […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ου & 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»   Το Ν. 1892/1990 ΦΕΚ 101 τ.Α΄/31.7.90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη  και άλλες διατάξεις» άρθρο 113, παρ.8.   Το Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄/27.8.90 «Για την Ακαδημία Αθηνών […]