ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΑΝΑ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα για το Β’ Αθλητικό Κέντρο ΔΗΑΝΑ» Α.Μ.: 31/2016, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (129.998,62€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.Η χρηματοδότηση θα […]