ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής:

1. Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).

3. Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

4. Ασκεί εποπτεία στα φιλανθρωπικά σωματεία και ιδρύματα, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.

 

Α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα αρμοδίως επικυρωμένα) θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

 

Α΄ ΦΑΣΗ

Για την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη :

 

1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.

2. Πλήρες Τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά (3 αντίγραφα) αρχιτεκτονικών σχεδίων, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

3. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτηρίου από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτήριο.

4. Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δυο 2 αντίγραφα, η οποία θα περιλαμβάνει :

• τη περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.

• Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

• την δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

• πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτηρίου γενικότερα.

• τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων)  κατά ηλικία που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π. καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

5. Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο ποσού 147 Ευρώ

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο αρ.2 παρ. Α εδ.2 της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997)

7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.(Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 92605οικ/2005 (ΦΕΚ 1334/τβ΄/21.09.2005)

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν διώκεται

9. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.

10. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.(Τα δικαιολογητικά 7 8 και 9 θα πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε για όλα τα μέλη της τυχόν συνιστωμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.)

(Τα σχέδια υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα όταν δεν μεταβάλλεται η χρήση του ακινήτου ή σε 3 αντίγραφα όταν απαιτείται αλλαγή χρήσης).

Μετά την προέγκριση των σχεδίων από το μηχανικό του Δήμου, εφόσον οι χώροι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία, τα σχέδια επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να τα υποβάλλουν στην Πολεοδομία, αν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή αλλαγής της χρήσης του κτιρίου.

 

Β΄ ΦΑΣΗ

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία καθώς και η ετοιμασία της Μονάδας και ο πλήρης εξοπλισμός της, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χώρος είναι έτοιμος για να τον επισκεφτεί η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας.

2. Αντίγραφο της οικοδομής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομή (Εφόσον πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή).

3. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας του ακινήτου

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα δηλώνει ότι η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από το αρ.8 της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997) Κατόπιν γνωμοδότησης της κατά τον νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97  εκδίδεται με απόφαση Δήμαρχου η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας  Μονάδας Φ.Π.Α.Π

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

o Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. .

o Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

o Αναθεώρηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας  Μονάδα Φ.Π.Α.Δ απαιτείται όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

• Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

• Ο αριθμός των βρεφών- νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.

• Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

• Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

Στην περίπτωση που η άδεια της μονάδας εκδοθεί στο όνομα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρ. 12, 15 και 17 του Ν. 2082/92 (Φ.Ε.Κ. 158/τ.β΄/21.9.1992).

 

Β)  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία αναθεώρησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα αρμοδίως επικυρωμένα) θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου αναθεωρείται η άδεια όπου θα δηλώνει ότι

I. η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με την Υπ. Απ. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και θα προβεί στην πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού.

II. δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δε διώκεται

13. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.

14. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα αναθεωρηθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. (Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 92605οικ/2005 (ΦΕΚ 1334/τβ΄/21.09.2005).

15. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας με πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο

16. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της επιχείρησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του πωλητή και του αγοραστή περί μεταβίβασης της επιχείρησης, όπου θα βεβαιώνεται ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

17. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας

18. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

19. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό

20. Οικοδομική άδεια (όταν δεν υπάρχει στον φάκελο της αρχικής άδειας).

21. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομία σχετική με τη νομιμότητα του υφιστάμενου κτιρίου και μια σειρά σχεδίων πρόσφατα θεωρημένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή τρεις σειρές σχεδίων όταν απαιτείται οικοδομική άδεια ή αλλαγή χρήσης του ακινήτου. (Σε περίπτωση που μεταβάλλεται η κτιριακή υποδομή ή η δύναμη του εξυπηρετούμενων παιδιών).

22. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Τα δικαιολογητικά 3 και 4 θα πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε για όλα τα μέλη της τυχόν συνιστωμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.)

23. Παράβολο

 

Αναθεώρηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας  Μονάδα Φ.Π.Α.Δ απαιτείται όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

• Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

1 ΑΥΛΑΙΑ ΜΠΕΝΟΥΚΑ ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 18

163 42 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 42

ΤΗΛ. : 210 9943356

2 Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 131

163 43 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ: 210 9929188

3 «ΚΩΝ/ΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΝΙΔΗΣ ΙΚΕ»

ΜΑΓΙΑ  ΜΠΙΛΛΥ

ΠΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΗΣΕΩΣ 9-11

163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ.: 210 9760786

4 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ Β.& ΣΙΑ ΟΕ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 122

163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45

ΤΗΛ. : 210 9927200

210 9965060

5 ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 75

163 44 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ.: 210 9763940

6 ΤΟΜ – ΤΟΜ ΡΙΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΗ 29-33

163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. : 210 9936963

7 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 42

ΤΗΛ.: 210 9967962

8 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Λ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 57

163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ.: 210 9958267

9 ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ Μ. ΛΟΥΚΑΡΕΑ- Ν. ΜΟΥΔΙΝΟΣ Ο.Ε. ΜΥΡΩΝΟΣ 38

163 41ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 41

ΤΗΛ. : 210 9961174

10 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 62-64

163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. : 210 9913878

11 ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 10

163 43 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ.  2109936818

12 Ι.Α.Α.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 12& ΣΟΛΩΜΟΥ 11

163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ.: 210 9757403

13 MAΓΙΚΗ  ΧΩΡΑ Μ.ΖΩΤΑΛΗ-Ν.ΣΙΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 182 & ΣΚΟΠΑ 16342     2114010225

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x