ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «SPORTS CAFÉ»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή από άποψης προσφοράς, για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 3/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών κάδων απορριμμάτων», Α.Μ.: 03/2022 Μελέτη  του Τμήματος Καθαριότητας Αποκομιδής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ (ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 3/2022.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μηχανικών αυτόματων σφραγίδων (αυτομελανούμενες) και των αντίστοιχων ανταλλακτικών για λάστιχα των

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ (ΒΡΑΒΕΙΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» Α.Μ.: 2/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για τις «Δαπάνες τιμητικών διακρίσεων και αναμνηστικών δώρων (βραβεία, πλακέτες) για το έτος 2022», Α.Μ.:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ » Α.Μ.:1/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας», Α.Μ.: 1/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» Α.Μ.: 5/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 34/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με Α.Δ.Α.: ΩΝΑ7ΩΡΥ-ΚΛ7,με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»Α.Μ.: ΠΡΟΜ.2/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 30/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με Α.Δ.Α.:60Ο5ΩΡΥ-ΗΨΨ, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:2/2022

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηλιούπολης», ενδιαφέρεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή των  φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του. Κατόπιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:4/2021

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηλιούπολης», ενδιαφέρεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή των  φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του. Κατόπιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». Α.Μ.: 3/2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ.» Α.Μ.:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10292/25-5-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΤΡ5ΩΡΥ-30Β, ΑΔΑΜ: 21PROC008664151) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προσκαλεί: Τους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2ατου ν.4412/16, και χωρίς τροποποίηση των όρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια εξαρτημάτων για το αυτόματο πότισμα», σύμφωνα με την A.M.:ΓΕΩΠ 8/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »