ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:4/2021

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηλιούπολης», ενδιαφέρεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή των  φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του. Κατόπιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». Α.Μ.: 3/2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ.» Α.Μ.:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10292/25-5-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΤΡ5ΩΡΥ-30Β, ΑΔΑΜ: 21PROC008664151) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προσκαλεί: Τους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2ατου ν.4412/16, και χωρίς τροποποίηση των όρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια εξαρτημάτων για το αυτόματο πότισμα», σύμφωνα με την A.M.:ΓΕΩΠ 8/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ, ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Κ.Λ.Π»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών πινακίδων ονοματοθεσίας κ.λ.π», σύμφωνα με την ΑΜ.: 48/2021 Μελέτη του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Φλέμινγκ για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Ανεξαρτησίας για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, με εταιρεία επεξεργασίας και

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2021» Α.Μ. 22/2021,CPV: 45233222-1, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 783.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης 2021» Α.Μ. 22/2021,CPV: 45233222-1, συνολικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ, ΚΛΠ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης, κλπ, εποχιακών και φυτών εσωτερικού χώρου»,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» Α.Μ. 30/2021,CPV:45000000-7, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 247.923,03 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2021» Α.Μ. 30/2021,CPV:45000000-7,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »