ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.:02/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες των βουλευτικών εκλογικών διαδικασιών στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 2/2023 μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νέα περίληψη Διακήρυξης για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.:1/2023– Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης λόγω Διακοπής και Αναβάθμισης του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 1/2023, με ΑΔΑΜ 23PROC012339295, λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 1/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: 1/2023 και με κριτήριο κατακύρωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη Διακήρυξης

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με εμβαδόν πλέον τα 300τ.μ., σε δυο τουλάχιστον ορόφους στην περιοχή της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 63/2021»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάρτηση διακήρυξης, ΕΕΕΣ, μελέτης και περίληψης, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ.: 21/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤOΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 49/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημοπρασία για την εκποίηση χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανέλαιων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  το

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »